07.03.2022

Projektne aktivnosti- 2021 godina


Projekat „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini 2021“ realizovao je Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, uz finansijsku podršku UNICEF-a, kancelarija u Srbiji, u periodu od 13.maja 2021.godine do 31.decembra, 2021. godine u skladu sa projektnim predlogom i ugovorenim budžetom. U okviru ovog projekta realizovano je nekoliko obuka:

1. Akreditovani program obuke „Sigurnim korakom do hraniteljstva 2“ realizovan je u saradnji sa COPE Beograd, u dve grupe. Datumi realizcije obuka su: I grupa – 01- 05.novembar 2021.godine, II grupa – 15-19. novembar 2021. godine. Ukupno je 42 učesnika/ca prošlo obuku.
2. Program obuke „Supervizija u praksi CPSU“ koja se zasniva na integraciji teorije i prakse u oblasti hraniteljstva odnosno porodičnog smeštaja u Republici Srbiji, konkretno, na iskustvima Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad koji je superviziju unutar ustanove razvijao od samog osnivanja. Dana 14.10.2021. Program „Supervizija u praksi CPSU“ je dobio akreditaciju od strane Akreditacionog odbora Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 3 godine.Program je pilotiran 07. 09. 2021. do 08. 09. 2021.za grupu od 13 osoba. Na obuci su prisustvovali zaposleni i saradnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica.
3. Radilo se i na unapređenju primene drugih formi hraniteljstva (specijalizovano, urgetno i povremeno) na teritoriji AP Vojvodina. U saradnji sa agencijom za edukaciju „Plej centar“ iz Novog Sada realizovane su ukupno 3 jednodnevna treninga za profesionalce po akreditovanom programu „Povremeni porodični smeštaj“ i to: u Subotici 27.08.2021. godine, Bečeju 29.11.2021. godine i u Staroj Pazovi 30.11.2021. , za ukupno 53 stručna radnika. Prema unapred utvrđenom planu realizovane su i radionice sa ciljem senzibilizacije aktivnih hraniteljskih porodica za bavljenje specijalizovanim i urgentnim porodičnim smeštajem. Ukupan broj hranitelja koji su prisustvovali obukama je 97.
4. Održana je i promocija i afirmacija hraniteljstva kroz aktivnosti podizanja svesti i podršku jačanju kapaciteta Udruženja hranitelja. U skladu sa ugovorom o pružanju usluga, Agencija za edukaciju i konsaltnig Edusintezis realizovala je četiri modula obuke, u trajanju od po tri sata, za predstavnike Udruženja hranitelja sa klubovima Novi Sad. Teme su bile:
1. Prikupljanje sredstava i šta je predlog projekta,
2. Planiranje projekta i analiza problema,
3. Pisanje predloga projekta: analiza ciljeva, formulisanje ciljeva i rezultata, popunjavanje projektnog formulara i
4. Pisanje predloga projekta: planiranje aktivnosti i potrebnih sredstava; monitoring i evaluacija. Kao ishod obuke, učesnici su (podeljeni u dva tima sa promenljivim brojem članova) sačinili nacrte za dva predloga projekata. Jedan predlog je usmeren na ublažavanje negativne slike o hraniteljstvu kod građana i pojedinih stručnjaka putem tribina javnog oglašavanja, a drugi na osnaživanje hranitelja i podizanje njihovih kompetencija i otpornosti na stres kroz organizovanje iskustvenih grupa podrške, u Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

Projekat “Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini 2021” je u potpunosti adekvatno odgovorio na potrebe sistema i pružalaca usluga, kao i na potrebe korisnika (porodica koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju). U skladu sa aktuelnom situacijom kovid 19, realizovane su sve planirane aktivnosti.

Drugi projekat koji je Centar realizovao u 2021. godini, u trajanju od deset meseci, je upućen tokom 2020. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. Sredstva su bila namenjena realizaciji projektnih aktivnosti u delu razvijanja „Savetodavno-terapijskih usluga za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad i razvoj povremenog porodičnog smeštaja za 2021.“. Cilj ovog programa bio je razvoj usluga koje razvijaju sistem podrške porodici u krizi i detetu u njoj, kao i podizanje kompetencija hraniteljskih porodica za brigu o deci i razvoj povremenog porodičnog smeštaja. Tokom 8 meseci je realizovana individualna, savetodavno- terapijska i socioedukativna podrška deci na porodičnom smeštaju. Korisnici su deca kod kojih je procenjenena potreba za dodatnom, specijalizovanom, individualnom podrškom od strane stručnog lica u prevazilaženju razvojnih odstupanja uslovljenih deprivirajućim uslovima kojima su bila izložena pre smeštaja. Usluga je omogućena za 32 korisnika/ca koliko je i planirano.

Projektom je planirana i realizacija osam tematskih radionica namenjenih hraniteljskim porodicama kroz „Otvorena vrata hraniteljstva“. Radionice su (kroz grupni, radioničarski rad) realizovane u junu i julu. Teme koje su obuhvaćene su:
• Zaštita dece i mladih od digitalnog nasilja, Ana Mirković i
• LGBT mladi, Vedrana Mirković.

Usled složene situacije sa virusom Kovid 19 i visokog rizika od širenja zaraze saradnice su pripremile edukativne video materijale koji su distribuirani hraniteljima. Tokom realizacije projekta, usluga povremenog porodičnog smeštaja je bila obezbeđena za 18 dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Usluge su direktno pružane od strane povremenih hraniteljica dok je saradnica za razvoj i unapređenje usluge pratila i pružala stručnu podršku kako hraniteljicama tako i deci i porodicama. Kampanja za popularizaciju hraniteljstva je tokom realizacije projekta 2021. godine realizovana elektronskim putem, putem društvenih mreža, pisanom korespodencijom i distribucijom lifleta, u skladu sa detaljnim planom promocije.