07.03.2022

Пројектне активности- 2021 година


Пројекат „Развој хранитељства у АП Војводини 2021“ реализовао је Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, уз финансијску подршку УНИЦЕФ-а, канцеларија у Србији, у периоду од 13.маја 2021.године до 31.децембра, 2021. године у складу са пројектним предлогом и уговореним буџетом. У оквиру овог пројекта реализовано је неколико обука:

1. Акредитовани програм обуке „Сигурним кораком до хранитељства 2“ реализован је у сарадњи са ЦОПЕ Београд, у две групе. Датуми реализције обука су: I група – 01- 05.новембар 2021.године, II група – 15-19. новембар 2021. године. Укупно је 42 учесника/ца прошло обуку.
2. Програм обуке „Супервизија у пракси ЦПСУ“ која се заснива на интеграцији теорије и праксе у области хранитељства односно породичног смештаја у Републици Србији, конкретно, на искуствима Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад који је супервизију унутар установе развијао од самог оснивања. Дана 14.10.2021. Програм „Супервизија у пракси ЦПСУ“ је добио акредитацију од стране Акредитационог одбора Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за период од 3 године.Програм је пилотиран 07. 09. 2021. до 08. 09. 2021.за групу од 13 особа. На обуци су присуствовали запослени и сарадници Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица.
3. Радило се и на унапређењу примене других форми хранитељства (специјализовано, ургетно и повремено) на територији АП Војводина. У сарадњи са агенцијом за едукацију „Плеј центар“ из Новог Сада реализоване су укупно 3 једнодневна тренинга за професионалце по акредитованом програму „Повремени породични смештај“ и то: у Суботици 27.08.2021. године, Бечеју 29.11.2021. године и у Старој Пазови 30.11.2021. , за укупно 53 стручна радника. Према унапред утврђеном плану реализоване су и радионице са циљем сензибилизације активних хранитељских породица за бављење специјализованим и ургентним породичним смештајем. Укупан број хранитеља који су присуствовали обукама је 97.
4. Одржана је и промоција и афирмација хранитељства кроз активности подизања свести и подршку јачању капацитета Удружења хранитеља. У складу са уговором о пружању услуга, Агенција за едукацију и консалтниг Едусинтезис реализовала је четири модула обуке, у трајању од по три сата, за представнике Удружења хранитеља са клубовима Нови Сад. Теме су биле:
1. Прикупљање средстава и шта је предлог пројекта,
2. Планирање пројекта и анализа проблема,
3. Писање предлога пројекта: анализа циљева, формулисање циљева и резултата, попуњавање пројектног формулара и
4. Писање предлога пројекта: планирање активности и потребних средстава; мониторинг и евалуација. Као исход обуке, учесници су (подељени у два тима са променљивим бројем чланова) сачинили нацрте за два предлога пројеката. Један предлог је усмерен на ублажавање негативне слике о хранитељству код грађана и појединих стручњака путем трибина јавног оглашавања, а други на оснаживање хранитеља и подизање њихових компетенција и отпорности на стрес кроз организовање искуствених група подршке, у Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад.

Пројекат “Развој хранитељства у АП Војводини 2021” је у потпуности адекватно одговорио на потребе система и пружалаца услуга, као и на потребе корисника (породица које брину о деци са сметњама у развоју). У складу са актуелном ситуацијом ковид 19, реализоване су све планиране активности.

Други пројекат који је Центар реализовао у 2021. години, у трајању од десет месеци, је упућен током 2020. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. Средства су била намењена реализацији пројектних активности у делу развијања „Саветодавно-терапијских услуга за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и развој повременог породичног смештаја за 2021.“. Циљ овог програма био је развој услуга које развијају систем подршке породици у кризи и детету у њој, као и подизање компетенција хранитељских породица за бригу о деци и развој повременог породичног смештаја. Током 8 месеци је реализована индивидуална, саветодавно- терапијска и социоедукативна подршка деци на породичном смештају. Корисници су деца код којих је процењенена потреба за додатном, специјализованом, индивидуалном подршком од стране стручног лица у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима којима су била изложена пре смештаја. Услуга је омогућена за 32 корисника/ца колико је и планирано.

Пројектом је планирана и реализација осам тематских радионица намењених хранитељским породицама кроз „Отворена врата хранитељства“. Радионице су (кроз групни, радионичарски рад) реализоване у јуну и јулу. Теме које су обухваћене су:
• Заштита деце и младих од дигиталног насиља, Ана Мирковић и
• ЛГБТ млади, Ведрана Мирковић.

Услед сложене ситуације са вирусом Ковид 19 и високог ризика од ширења заразе сараднице су припремиле едукативне видео материјале који су дистрибуирани хранитељима. Током реализације пројекта, услуга повременог породичног смештаја је била обезбеђена за 18 деце и младих са сметњама у развоју и њиховим породицама. Услуге су директно пружане од стране повремених хранитељица док је сарадница за развој и унапређење услуге пратила и пружала стручну подршку како хранитељицама тако и деци и породицама. Кампања за популаризацију хранитељства је током реализације пројекта 2021. године реализована електронским путем, путем друштвених мрежа, писаном коресподенцијом и дистрибуцијом лифлета, у складу са детаљним планoм промоције.