01.01.2016

Пројектне активности - 2017 година


У 2017. години, Центар је реализовао једногодишњи пројекат, који је упућен у 2016. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. Средства су била намењена реализацији пројектних активности у делу развијања „Саветодавно-терапијских услуга за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“. Циљ овог програма био је развој услуга које развијају систем подршке породици у кризи и детету у њој, као и подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за бригу о деци.

Током 2017. потписан је и уговор за реализацију пројекта „Самосталан живот за све“, у којем је Дечје село „Др.Милорад Павловић“ носилац пројектних активности, а наша установа партнер. Пројекат је почео са реализацијом у јуну, 2017. године, и планирано је да траје 24 месеца. Усмерен је на решавање проблема социјалне искључености младих који напуштају систем социјалне заштите, посебно младих са сметњама у развоју и фокус је на њиховој социјалној инклузији кроз обезбеђивање регионалне услуге Становање уз подршку.

У јуну 2017. године започета је реализација пројекта под називом „Развијање међугенерацијске сарадње и солидарности“ који је подржан од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Ово је патрнерски пројекат Удружења пензионера града Новог Сада и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.

Центар је током 2017. био укључен у реализацију пројекта који се односи на подршку младима који напуштају систем социјалне заштите и излазе из хранитељства кроз пројекат социјалне инклузије за младе без родитељског старања „Буди свој“ који релизује Фондација „Укључи се“ у партнерству са Министарством рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и Војвођанском банком. Пројекат за циљ има да младе без родитељског старања учини видљивијима за друштво у целини.