10.02.2021

Пројектне активности- 2020 година


У 2020. години, реализован је у мери у којој је било могуће, уз континуиране договоре са представницима УНИЦЕФ-а, пројекат „Развој хранитељства у АП Војводини 2020“. Комплетна реализација пројекта је прилагођена ситуацији у Републици Србији када је у питању пандемија Kовид 19. Све активности, као и буџет, су прилагођени и реализовани у складу са препорученим мерама. Укупно трајање пројекта било је 8 месеци. . Општи циљ пројекта је био: Развој хранитељства у АП Војводини, кроз унапређење инклузивне праксе у заједници. Специфични циљеви пројекта су били: 1.Допринос даљем развоју повременог породичног смештаја на територији АП Војводине (повећање обухвата општина обукама за професионалце са 57% на 100%), 2.Јачање капацитета запослених у ЦПСУ на територији Србије кроз обуку за примену програма припреме будућих хранитеља и даља менторска подршка успостављању ЦПСУ Суботица (чиме ће се обезбедити јачање постојећих и новоформираних капацитета - сви ЦПСУ ће имати сертификоване саветнике, супервизоре и едукаторе за примену програма припреме будућих хранитеља), 3. Промоција хранитељства на територији за коју је надлежан ЦПСУ Нови Сад и подршка развоју и одрживости Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима. У складу са епидемиолошком ситуацијом и предложеним мерама, велика конференција, као и 3 обуке за професионалце и 11 информативних сесија за повремене хранитеље и потенцијалне кориснике услуга у 11 општина Јужнобачког округа, које су првобитно планиране пројектним предлогом, су одложене за 2021. годину услед забране окупљања већег броја људи у затвореном простору.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је у пероду од августа до октобра, 2020.године, уз поштовање свих епидемиолошких мера, реализовао менторску подршку стручним радницима центара за социјални рад са територије АП Војводине који су исказали ту потребу, са циљем јачања капацитета запослених у успостављању, развоју и пружању услуге Повремени породични смештај. Стручни радници Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад на основу реализованих посета, могу да закључе да је неопходно континуирано пружати подршку центрима за социјални рад у АП Војводини, са циљем да услуга повремени породични смештај постане доступан ресурс породицама деце са сметњама у развоју. Такође, у складу са закључцима са терена, креиран је Онлине тоол, у форми приручник, водича, за покретање услуге „Повремени породични смештај- практична искуства из праксе и одговори на изазове у успостављању услуге“. Приручник је израђен у ПДФ форми, он лине доступан.
 
У 2020. години, Центар је реализовао и пројекат у трајању од десет месеци, који је упућен у 2019. години Градској управи за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, кроз Програм унапређења социјалне заштите. Средства су била намењена реализацији пројектних активности у делу развијања „Саветодавно-терапијских услуга за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“. Циљ овог програма био је развој услуга које развијају систем подршке породици у кризи и детету у њој, као и подизање компетенција хранитељских породица за бригу о деци.
Током 8 месеци је реализована индивидуална, саветодавно- терапијска и социо- едукативна подршка деци на породичном смештају. Корисници су деца код којих је процењенена потреба за додатном, специјализованом, индивидуалном подршком од стране стручног лица у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима којима су била изложена пре смештаја. Ова активност је у великом делу била отежана пандемијом вируса Ковид 19 па је, под тим околностима, модификована динамика пружања услуге. Иако је планом активности планирано да се услуга пружа у периоду март- јун и септембар-децембар, у другој половини марта и априлу и мају, није било могуће реализовати је услед високог ризика од заразе (од 15.03. до 06.05. је на снази било ванредно стање). Уместо тога, услуга је пружана током летњих месеци.
 
Пројектом је планирана реализација осам тематских радионица намењених хранитељским породицама кроз „Отворена врата хранитељства“. Радионице су (кроз групни, радионичарски рад) реализоване у првој половини марта, у септембру и октобру. Теме које су обухваћене су:
• Страхови код деце и младих, др Оља Дукић,
• Депресивност код деце и младих, др Оља Дукић и
 • Развој сексуалности код деце и младих, проф. Др Јелица Петровић
 Ове радионице су реализоване уз поштовање свих епидемиолошких мера: до 30 учесника, обавезна дистанца, заштитне маске. Током априла, маја, јуна и новембра, радионице у планираној форми није било могуће реализовати услед сложене ситуације са вирусом Ковид 19 и високог ризика од ширења заразе. Услед таквих околности, ангажоване сараднице су припремиле кратаке едукативне видео материјале који су дистрибуирани хранитељима. Теме које су обухваћене онјалн едукативним радионицама су:
• Деца у кризи - шта можемо да очекујемо и како можемо помоћи, проф. Др Јелица Петровић https://www.youtube.com/watch?v=9XTpHKhyyLg
 • Резилијентност код деце и младих МА педагог Катарина Мајкић https://www.youtube.com/watch?v=ba5VQ8NRXUE
 • Вештине комуникације са дететом- емпатичко слушање, МА педагог Катарина Мајкић https://www.youtube.com/watch?v=jT15T8p7OBA
 • Хиперкинетски поремећај код деце, Прим. др сц. мед. Јасминка Марковић https://www.youtube.com/watch?v=p1CISxiWEa8

У оквиру ове активности реализована је обука по акредитованом програму „Повремени породични смештај“. Ова обука је била драгоцена колегиницама које су ангажоване на развоју и инапређењу услуге повремени породични смештај (будући да је услуга иновативна) али и осталим колегама ЦПСУ НС који су похађали обуку.

Друга подактивност које је рализована у оквиру ове активности је радионица Изградње тима. Радионици је присуствовало 15 радика/ца ЦПСУ НС. Општи циљ радионице је: унапређење функционисања, ефикасности, начина рада и радног учинка тима. Специфични циљеви: грађење доброг тимског духа, унапређењу односа у тиму, већа продуктивнос рада.

Током реализације пројекта, креирана је обука за професионалце Сексуални развој код деце и младих. Обука је у припреми за акредитацију а пилотирање обуке.

Кампања за популаризацију хранитељства је током реализације пројекта 2020. године реализована електронским путем, писаном коресподенцијом и дистрибуцијом лифлета. Иако је током реализације пројекта донет детаљан план промоције, услед околности које су уследиле, план је измењен и прилагођен могућностима.