10.02.2021

Projektne aktivnosti- 2020 godina


U 2020. godini, realizovan je u meri u kojoj je bilo moguće, uz kontinuirane dogovore sa predstavnicima UNICEF-a, projekat „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini 2020“. Kompletna realizacija projekta je prilagođena situaciji u Republici Srbiji kada je u pitanju pandemija Kovid 19. Sve aktivnosti, kao i budžet, su prilagođeni i realizovani u skladu sa preporučenim merama. Ukupno trajanje projekta bilo je 8 meseci. . Opšti cilj projekta je bio: Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini, kroz unapređenje inkluzivne prakse u zajednici. Specifični ciljevi projekta su bili: 1.Doprinos daljem razvoju povremenog porodičnog smeštaja na teritoriji AP Vojvodine (povećanje obuhvata opština obukama za profesionalce sa 57% na 100%), 2.Jačanje kapaciteta zaposlenih u CPSU na teritoriji Srbije kroz obuku za primenu programa pripreme budućih hranitelja i dalja mentorska podrška uspostavljanju CPSU Subotica (čime će se obezbediti jačanje postojećih i novoformiranih kapaciteta - svi CPSU će imati sertifikovane savetnike, supervizore i edukatore za primenu programa pripreme budućih hranitelja), 3. Promocija hraniteljstva na teritoriji za koju je nadležan CPSU Novi Sad i podrška razvoju i održivosti Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima. U skladu sa epidemiološkom situacijom i predloženim merama, velika konferencija, kao i 3 obuke za profesionalce i 11 informativnih sesija za povremene hranitelje i potencijalne korisnike usluga u 11 opština Južnobačkog okruga, koje su prvobitno planirane projektnim predlogom, su odložene za 2021. godinu usled zabrane okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad je u perodu od avgusta do oktobra, 2020.godine, uz poštovanje svih epidemioloških mera, realizovao mentorsku podršku stručnim radnicima centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine koji su iskazali tu potrebu, sa ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u uspostavljanju, razvoju i pružanju usluge Povremeni porodični smeštaj. Stručni radnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad na osnovu realizovanih poseta, mogu da zaključe da je neophodno kontinuirano pružati podršku centrima za socijalni rad u AP Vojvodini, sa ciljem da usluga povremeni porodični smeštaj postane dostupan resurs porodicama dece sa smetnjama u razvoju. Takođe, u skladu sa zaključcima sa terena, kreiran je Online tool, u formi priručnik, vodiča, za pokretanje usluge „Povremeni porodični smeštaj- praktična iskustva iz prakse i odgovori na izazove u uspostavljanju usluge“. Priručnik je izrađen u PDF formi, on line dostupan.
 
U 2020. godini, Centar je realizovao i projekat u trajanju od deset meseci, koji je upućen u 2019. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. Sredstva su bila namenjena realizaciji projektnih aktivnosti u delu razvijanja „Savetodavno-terapijskih usluga za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad“. Cilj ovog programa bio je razvoj usluga koje razvijaju sistem podrške porodici u krizi i detetu u njoj, kao i podizanje kompetencija hraniteljskih porodica za brigu o deci.
Tokom 8 meseci je realizovana individualna, savetodavno- terapijska i socio- edukativna podrška deci na porodičnom smeštaju. Korisnici su deca kod kojih je procenjenena potreba za dodatnom, specijalizovanom, individualnom podrškom od strane stručnog lica u prevazilaženju razvojnih odstupanja uslovljenih deprivirajućim uslovima kojima su bila izložena pre smeštaja. Ova aktivnost je u velikom delu bila otežana pandemijom virusa Kovid 19 pa je, pod tim okolnostima, modifikovana dinamika pružanja usluge. Iako je planom aktivnosti planirano da se usluga pruža u periodu mart- jun i septembar-decembar, u drugoj polovini marta i aprilu i maju, nije bilo moguće realizovati je usled visokog rizika od zaraze (od 15.03. do 06.05. je na snazi bilo vanredno stanje). Umesto toga, usluga je pružana tokom letnjih meseci.
 
Projektom je planirana realizacija osam tematskih radionica namenjenih hraniteljskim porodicama kroz „Otvorena vrata hraniteljstva“. Radionice su (kroz grupni, radioničarski rad) realizovane u prvoj polovini marta, u septembru i oktobru. Teme koje su obuhvaćene su:
• Strahovi kod dece i mladih, dr Olja Dukić,
• Depresivnost kod dece i mladih, dr Olja Dukić i
 • Razvoj seksualnosti kod dece i mladih, prof. Dr Jelica Petrović
 Ove radionice su realizovane uz poštovanje svih epidemioloških mera: do 30 učesnika, obavezna distanca, zaštitne maske. Tokom aprila, maja, juna i novembra, radionice u planiranoj formi nije bilo moguće realizovati usled složene situacije sa virusom Kovid 19 i visokog rizika od širenja zaraze. Usled takvih okolnosti, angažovane saradnice su pripremile kratake edukativne video materijale koji su distribuirani hraniteljima. Teme koje su obuhvaćene onjaln edukativnim radionicama su:
• Deca u krizi - šta možemo da očekujemo i kako možemo pomoći, prof. Dr Jelica Petrović https://www.youtube.com/watch?v=9XTpHKhyyLg
 • Rezilijentnost kod dece i mladih MA pedagog Katarina Majkić https://www.youtube.com/watch?v=ba5VQ8NRXUE
 • Veštine komunikacije sa detetom- empatičko slušanje, MA pedagog Katarina Majkić https://www.youtube.com/watch?v=jT15T8p7OBA
 • Hiperkinetski poremećaj kod dece, Prim. dr sc. med. Jasminka Marković https://www.youtube.com/watch?v=p1CISxiWEa8

U okviru ove aktivnosti realizovana je obuka po akreditovanom programu „Povremeni porodični smeštaj“. Ova obuka je bila dragocena koleginicama koje su angažovane na razvoju i inapređenju usluge povremeni porodični smeštaj (budući da je usluga inovativna) ali i ostalim kolegama CPSU NS koji su pohađali obuku.

Druga podaktivnost koje je ralizovana u okviru ove aktivnosti je radionica Izgradnje tima. Radionici je prisustvovalo 15 radika/ca CPSU NS. Opšti cilj radionice je: unapređenje funkcionisanja, efikasnosti, načina rada i radnog učinka tima. Specifični ciljevi: građenje dobrog timskog duha, unapređenju odnosa u timu, veća produktivnos rada.

Tokom realizacije projekta, kreirana je obuka za profesionalce Seksualni razvoj kod dece i mladih. Obuka je u pripremi za akreditaciju a pilotiranje obuke.

Kampanja za popularizaciju hraniteljstva je tokom realizacije projekta 2020. godine realizovana elektronskim putem, pisanom korespodencijom i distribucijom lifleta. Iako je tokom realizacije projekta donet detaljan plan promocije, usled okolnosti koje su usledile, plan je izmenjen i prilagođen mogućnostima.