18.02.2020

Projektne aktivnosti – 2019 godina


U 2019. godini, Centar je realizovao jednogodišnji projekat, koji je upućen u 2018. godini Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, kroz Program unapređenja socijalne zaštite. Sredstva su bila namenjena realizaciji projektnih aktivnosti u delu razvijanja „Savetodavno-terapijskih usluga za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad“. Cilj ovog programa bio je razvoj usluga koje razvijaju sistem podrške porodici u krizi i detetu u njoj, kao i podizanje kompetencija hraniteljskih porodica za brigu o deci.

Tokom 2019. godine, okončan je projekat „Samostalan život za sve“ u kojem je ustanova Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ bila nosilac projektnih aktivnosti, a naša ustanova partner. Sredstva su dobijena od Delegacije EU kroz program Razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, IPA 2013. Projekat je počeo sa realizacijom u junu, 2017. godine, i okončan je 1. juna 2019. godine. Cilj projekta je bio uspostavljanje usluge Stanovanje uz podršku za mlade koji napuštaju sistem socijalne zaštite i mlade osobe sa invaliditetom; standardizacija, licenciranje i obezbeđivanje održivosti usluge, što će doprineti unapređenju kvaliteta života mladih koji predstavljaju korisničku grupu. Nakon okončanja projekta, usluga je i dalje dostupna mladima koji napuštaju sistem alternativne brige. Iako je pružalac usluge ustanova Dečije selo, naša ustanova će i dalje u partnerstvu raditi na unapređenju kvaliteta usluge budući da je prepoznat značaj dostupnosti tog resursa mladima koji izlaze iz hraniteljskih porodica i u procesu su potpunog osamostaljivanja. Jedna od projektnih aktivnosti je bilo i kreiranje, akreditacija i implementacija programa obuke za profesionalce „Stanovanje uz podršku za mlade u sistemu socijane zaštite“ i, nakon pilotiranja, program je aktuelno u procesu akreditacije.

Projekat „Razvoj hraniteljstva u APV“ realizovao je Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, uz finansijsku podršku UNICEF-a, kancelarija u Srbiji, u periodu od 22.4.2019-31.12.2019. godine, u skladu sa projektnim predlogom i ugovorenim budžetom. Opšti cilj projekta „Razvoj hraniteljstva u APV“, bio je: Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini, kroz unapređenje inkluzivne prakse u zajednici, dok su specifični ciljevi projekta bili:
1. Doprinos daljem razvoju povremenog porodičnog smeštaja na teritoriji koju obuhvata CPSU Novi Sad i novoformirani CPSU Subotica.
2. Podrška uspostavljanju novoformiranog Centra za porodični smeštaj i usvojenje Suboica i priprema CSR na regionu za proces tranzicije.
3. Promocija hraniteljstva na teritoriji CPSU Novi Sad i podrška razvoju Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima.

U okviru ovog projekta realizovana je Konferencija „Potencijali i iskustva porodičnog smeštaja u podršci biološkoj porodici i prevenciji institucionalizacije“ povodom Međunarodnog dana porodice i dana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Konferencija je održana 21.05.2019.godine u velikoj sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u organizaciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, UNICEF-a, SOS Dečijih sela Srbija i Novosadske mreže za decu “NSMEDE“.

Zatim, osmišljen je promotivni plakat i dizajniran flajer “Informator za povremene hranitelje “ koji sadrži informacije o usluzi kao i o potrebnoj dokumentaciji i procedurama kroz koje prolaze roditelji i hranitelji koji žele da koriste ili pružaju uslugu povremenog porodičnog smeštaja. Odštampano je ukupno 200 plakata i 3760 flajera.

Realizovane su obuke za profesionalce „Povremeni porodični smeštaj“, u 10 tagetiranih opština koje su tretirane kao pilotiranje programa koji je upućen na akreditaciju. Takođe, oformljen je tim za izradu i realizacije obuke za hranitelje, roditelje, lične pratioce i druge zainteresovane za pružanje i korišćenje usluge povremeni porodični smeštaj. U period od septembra-novembra, 2019. pilotirana obuka za profesionalce, a takođe, u istom periodu realizovano je 10 edukacija namenjenih potencijalnim pružocima i korisnicima usluge povremeni porodični smeštaj.
Kroz projekat je CPSU Novi Sad, pružao pravnu i administrativnu podršku osnivanju i početku rada CPSU Subotica. Podršku su pružali zaposleni iz CPSU Novi Sad koji se bave pravnim, ekonomskim i administrativnim poslovima, kao i po potrebi stručni radnici. Takođe, pružena je podrška razvoju Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima kroz promotivne aktivnosti, edukacije, i izradu Strateškog plana.